Sản phẩm mới
tmSales 2014- 5.3.00 - Phần mềm Quản lý Kinh doanh
 • Quản lý danh mục hàng hóa - sản phẩm, người cung cấp, khách hàng, bảng giá bán hàng, các chế độ khuyến mãi
 • Quản lý chứng từ kinh doanh: đơn hàng, hợp đồng, nhập - xuất kho, chuyển kho nội bộ, thu - chi
 • Theo dõi doanh thu, tồn kho, công nợ và lập các báo cáo kinh doanh
 • Bao gồm 2 phiên bản: quản lý kho - bán sỉ và bán lẻ
 • Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2008 R2 trên Windows XP, Vista hoặc Windows 7, 8.
 • Phần mềm sử dụng trên máy đơn, mạng LAN hoặc trực tuyến trên Internet
tmProx 2013- 4.1.00 -Phần mềm Quản lý Hồ sơ Đào tạo
 • Quản lý hệ thống tổ chức đào tạo, hồ sơ giảng viên, sinh viên, ngành nghề - khung chương trình đào tạo, học phần
 • Xử lý tác nghiệp và học vụ theo qui chế đào tạo tín chỉ: lập kế hoạch đào tạo các kỳ học, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học phần, quản lý kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần, cập nhật điểm và đánh giá xử lý học vụ
 • Quản lý học phí và các chế độ của sinh viên, hỗ trợ thu học phí trực tiếp hoặc qua ngân hàng
 • Theo dõi hồ sơ sinh viên từ đầu vào đến khi tốt nghiệp, lưu trữ các hồ sơ nghỉ học, ngừng học và tốt nghiệp
 • In ấn các biểu mẫu, các loại bảng điểm
 • Bao gồm 3 phiên bản: phần mềm quản lý trên mạng nội bộ,  website tương tác với sinh viên qua Internet, sổ tay giảng viên quản lý lớp học phần và lớp chủ nhiệm
 • Sử dụng hệ cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2008 R2 trên Windows XP, Vista hoặc Windows 7, 8.
 • Phần mềm sử dụng trên máy đơn, mạng LAN hoặc trực tuyến trên Internet